iTutoria Blog

Blog de Tutoria de l'IES Mediterrània

Funcions dels/les tutors/es del Batxillerat

Posted by tutora1 a 28 Novembre 2009

A l’IES Mediterrània les funcions del/la tutor/a es concreten de la següent manera:

 1. Seguiment del procés d’aprenentatge del grup en coordinació amb els membres de l’Equip Docent del nivell.
 2. Assessorament a l’alumne/a en l’elecció del currículum optatiu i de modalitat; cal  vetllar perquè sigui l’elecció coherent i doni resposta  als seus interessos i necessitats actuals i en relació al seu futur acadèmic i laboral
 3. Organització i participació en activitats de tutoria, diades del centre o Treballs de  Recerca a Batxillerat.
 4. Seguiment individual de l’alumnat, oferint-li suport per a aconseguir millora en el seu autoconeixement i orientació acadèmica.
 5. Dinamització de les relacions entre l’alumnat.
 6. Potenciació dels valors de la convivència, solidaritat i responsabilitat cívica.
 7. Realització d’activitats d’Educació per a la Salut i prevenció de comportaments de risc: Prevenció de transtorns d’alimentació, prevenció de drogodependències, educació sexual i afectiva.
 8. Canalització de la relació família-centre. Cal mantenir degudament informada a la família de l’evolució del seu fill/lla i en tot cas és imprescindible realitzar almenys una reunió amb cada família.
 9. Orientació acadèmica i professional al Batxillerat, amb el suport del departament de Psicopedagogia.
 10. Seguiment de les incidències relatives a l’assistència i al comportament de l’alumne/a.
 11. Mantenir al dia l’expedient/arxiu individual amb fotocòpia dels butlletins d’avaluacions, recull dels acords presos en les entrevistes amb les famílies i qualsevol document o informació necessària per al seguiment de l’alumne/a.

La tutora o el tutor disposa d’una hora setmanal amb el grup d’alumnes i d’una hora per a atendre famílies i per a resoldre qüestions  burocràtiques (justificacions, permisos, etc.).

Per tal de donar suport i fer més efectiva la tasca del/la tutor/a, aquest/a compta amb el suport de l’Equip Docent i de manera molt especial amb la col·laboració del Dep. de Psicopedagogia del centre, amb els/les professionals de l’EAP i de l’Educador social.

Aquest curs continua existint la figura del Cotutor/a per al Batxillerat, amb l’objectiu d’atendre aquells alumnes que amb orientació personal i/o suport poden millorar el seu rendiment acadèmic. A l’inici de curs es nomenaran els cotutors i l’equip docent de cada nivell decidirà quins alumnes són els més necessitats d’aquest tipus de seguiment. Periòdicament es faran reunions de seguiment per anar reorientant la intervenció, si cal.

Recordem també que al llarg del curs els delegats/des i altres representants d’alumnes rebran formació per a exercir un lideratge positiu i assolir recursos per poder dinamitzar activitats diverses. Aquestes activitats es faran en horari extraescolar i estaran al càrrec de la professora Cristina Montañés, que també intervindrà  en algunes sessions de tutoria de Batxillerat.

Anuncis

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
%d bloggers like this: